Spelregels

Lidmaatschap

Voor deelname aan de activiteiten van de Vereniging Santpoorts Belang, met uitzondering van de activiteit ‘Lezingen’ en 'Film', is het lidmaatschap verplicht. Kosten van het lidmaatschap zijn minimaal € 8,=. Als lid ontvangt u onze nieuwsbrief ‘De Duivelssteen’.

Het lidmaatschap kan worden opgezegd voor 1 juli van het het lopende jaar.
 
Voorrangsregels

Inschrijving

  • Wij verzoeken u via de website van Santpoorts Belang in te schrijven en een account aan te maken, dan hoeft u een volgende keer niet meer al uw gegevens in te voeren
  • Uw inschrijving betekent niet dat u al geplaatst bent; dit hangt af van het aantal inschrijvingen en de voorrangsregels
  • Met de inschrijving verklaart u zich akkoord met de spelregels en verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld; dit wordt automatisch geïncasseerd 

Plaatsing

Plaatsing voor een cursus geschiedt in volgorde van binnenkomst van de inschrijving met inachtneming van de voorrangsregels. Op 1 augustus wordt de deelnemerslijst opgemaakt. Na deze datum vervallen de voorrangsregels en is de volgorde van binnenkomst bepalend. Na 1 augustus krijgt u zo spoedig mogelijk bericht of u geplaatst bent dan wel op de wachtlijst bent gezet.
 

  • Aan eerdere deelname aan een cursus kan geen enkel recht op plaatsing worden ontleend
  • Het cursusteam behoudt zich het recht voor het maximum aantal deelnemers aan een cursus aan te passen
  • Bent u geplaatst voor een cursus, dan vindt incasso van het cursusgeld plaats op de laatste werkdag van de maand voorafgaande aan de maand waarin de cursus aanvangt
  • Beschikt u over e-mail, dan krijgt u ongeveer een week voor aanvang van de cursus/activiteit een herinneringsbericht
  • Als de cursus waarvoor u zich hebt ingeschreven bij gebrek aan voldoende animo is geannuleerd, dan krijgt u hiervan uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus bericht