Per categorie:  Per soort:
Spelregels


   
Lidmaatschap
 • Voor deelname aan de activiteiten van de Vereniging Santpoorts Belang wordt uw lidmaatschap zeer op prijs gesteld. U kunt voor minimaal € 8,- per jaar lid worden. Als lid ontvangt u onze nieuwsbrief ‘De Duivelssteen’ en als lid heeft u voorrang bij de inschrijving, zie verder hieronder. 
Voorrangsregels
 • Vrijwilligers hebben, mits zij lid zijn, altijd voorrang bij plaatsing.
 • Door lid/medelid*1) te zijn heeft u bij plaatsing voorrang op niet-leden.
 • Bewoners van de woongemeenschap Santpoort-Zuid hebben voorrang op bewoners van buiten de woongemeenschap*2).
Inschrijving
 • Wij verzoeken u via deze website in te schrijven.
 • Uw inschrijving is pas definitief als u in de e-mail die u daarna ontvangt, de link ‘inschrijving bevestigen’ hebt aangeklikt.
 • Uw inschrijving betekent niet dat u al geplaatst bent. Dit hangt af van het aantal inschrijvingen en de voorrangsregels.
 • U kunt natuurlijk ook nog steeds een papieren inschrijving doen.
 • Het inschrijfformulier (digitaal en papieren) is slechts geldig voor één persoon; dit geldt ook voor de Kunstbus, de excursie(s) en andere activiteiten.
 • Met de inschrijving verklaart u zich akkoord met de spelregels en verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld.
Plaatsing
 • Plaatsing voor een cursus geschiedt in volgorde van binnenkomst van de inschrijving met inachtneming van de voorrangsregels.
 • Op 1 augustus wordt de deelnemerslijst opgemaakt. Na deze datum vervallen de voorrangsregels en is de volgorde van binnenkomst bepalend. Na 1 augustus krijgt u zo spoedig mogelijk bericht of u geplaatst bent dan wel op de wachtlijst bent gezet.
 • Aan eerdere deelname aan een cursus kan geen enkel recht op plaatsing worden ontleend.
 • Het cursusteam behoudt zich het recht voor het maximum aantal deelnemers aan een cursus aan te passen.
 • Bent u geplaatst voor een cursus, dan vindt incasso van het cursusgeld plaats op de laatste werkdag van de maand, voorafgaande aan de maand waarin de cursus aanvangt.
 • Beschikt u over e-mail, dan krijgt u uiterlijk één week voor aanvang van de cursus/activiteit nog een herinneringsmail.
 • Als de cursus waarvoor u zich hebt ingeschreven bij gebrek aan voldoende animo is geannuleerd, krijgt u hiervan uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus bericht.
Annulering/opzegging
 • Cursussen gaan door als een bepaald minimumaantal deelnemers is ingeschreven. Wordt dit minimum niet bereikt dan heeft de Vereniging Santpoorts Belang het recht de cursus te annuleren.
 • Wanneer er lessen uitvallen, worden deze (in overleg met de docent) zo mogelijk later ingehaald
 • U kunt uiterlijk één maand voor aanvang van de cursus zonder kosten opzeggen.
 • Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.
Afmelden les
 • Voor het afmelden van een les gelieve u het algemene telefoonnummer (023 5383016) te bellen en uw mededeling aan de dienstdoende gastvrouw door te geven.     

Aansprakelijkheid
 • De Vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen, ontstaan tijdens door haar georganiseerde activiteiten.

Locatie
 • Alle activiteiten worden (tenzij anders vermeld) gegeven in ’t Brederode Huys.

*1) Definitie van medelidmaatschap volgens onze statuten (artikel 5.3 en 5.4). 
*2) Onder ‘woongemeenschap Santpoort-Zuid’ wordt verstaan het verspreidingsgebied van het programmaboekje, zoals afgebeeld op het kaartje achterin het
boekje.

Privacyverklaring
De Vereniging Santpoorts Belang verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar ledenadministratie en inschrijvingen voor deelname aan cursussen en overige activiteiten, georganiseerd door de vereniging. Voor het beheer van de persoonsgegevens voert de vereniging een beleid dat voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Raadpleeg HIER onze privacyverklaring

 Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail: