Per categorie:
  Per soort:
Spelregels


   
Lidmaatschap
 • Voor deelname aan de activiteiten van de Vereniging Santpoorts Belang wordt uw lidmaatschap zeer op prijs gesteld. U kunt voor minimaal € 8,- per jaar lid worden. Als lid ontvangt u onze nieuwsbrief ‘De Duivelssteen’ en als lid heeft u voorrang bij de inschrijving, zie verder hieronder. 
Voorrangsregels
 • Vrijwilligers hebben, mits zij lid zijn, altijd voorrang bij plaatsing.
 • Door lid/medelid*1) te zijn heeft u bij plaatsing voorrang op niet-leden.
 • Bewoners van de woongemeenschap Santpoort-Zuid hebben daarnaast voorrang op bewoners van buiten de woongemeenschap*2).
Inschrijving
 • Wij verzoeken u via deze website in te schrijven.
 • Uw inschrijving is pas definitief als u in de e-mail die u daarna ontvangt, de link ‘inschrijving bevestigen’ hebt aangeklikt.
 • Uw inschrijving betekent niet dat u al geplaatst bent. Dit hangt af van het aantal inschrijvingen en de voorrangsregels.
 • U kunt natuurlijk ook nog steeds een papieren inschrijving doen.
 • Het inschrijfformulier (digitaal en papieren) is slechts geldig voor één persoon; dit geldt ook voor de Kunstbus, de excursie(s) en andere activiteiten.
 • Met de inschrijving verklaart u zich akkoord met de spelregels en verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld.
Plaatsing
 • Plaatsing voor een cursus geschiedt in volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier met inachtneming van de voorrangsregels.
 • Aan eerdere deelname aan een cursus kan geen enkel recht op plaatsing worden ontleend.
 • Het cursusteam behoudt zich het recht voor het maximum aantal deelnemers aan een cursus aan te passen.
 • Op de 15e van de maand voorafgaand aan de maand waarin de cursus start, wordt voor cursussen die op dat moment vol zijn de definitieve deelnemerslijst opgemaakt volgens de voorrangsregels.
 • Bent u geplaatst voor een cursus dan vindt incasso van het cursusgeld plaats op de laatste werkdag van de maand, voorafgaande aan de maand waarin de cursus aanvangt.
 • Beschikt u over e-mail, dan krijgt u uiterlijk één week voor aanvang van de cursus/activiteit nog een herinneringsmail.
 • Als de cursus waarvoor u zich hebt ingeschreven is volgeboekt of bij gebrek aan animo is geannuleerd, krijgt u hiervan uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus bericht.
Annulering/opzegging
 • Cursussen gaan door als een bepaald minimumaantal deelnemers is ingeschreven. Wordt dit minimum niet bereikt dan heeft de Vereniging Santpoorts Belang het recht de cursus te annuleren.
 • Wanneer er lessen uitvallen, worden deze (in overleg met de docent) zo mogelijk later ingehaald
 • U kunt uiterlijk één maand voor aanvang van de cursus zonder kosten opzeggen.
 • Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.
Afmelden les
 • Voor het afmelden van een les gelieve u het algemene telefoonnummer (023 5383016) te bellen en uw mededeling aan de dienstdoende gastvrouw door te geven.     

Aansprakelijkheid
 • De Vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen, ontstaan tijdens door haar georganiseerde activiteiten.

Locatie
 • Alle activiteiten worden (tenzij anders vermeld) gegeven in ’t Brederode Huys.

*1) Definitie van medelidmaatschap volgens onze statuten (artikel 5.3 en 5.4). 
*2) Onder ‘woongemeenschap Santpoort-Zuid’ wordt verstaan het verspreidingsgebied van het programmaboekje, zoals afgebeeld op het kaartje achterin het
boekje.

 Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail: